Laadunvarmistustoimet

Käyttöohje (PDF)

Laadunvarmistus

  

Raudoitus

Vaatimus tässä kohteessa
Sisältö
urakan pääsisältö
Raudoitus käsittää raudoituksen irtoteräksin, raudoitus verkoin, raudoituksen kuiduilla, raudoituksen esivalmisteisilla raudoitteilla, raudoitteiden katkaisun, taivutuksen, asennuksen, sitomisen, korotuskappaleiden teon sekä avustavat työt, kuten vastaanotto ja siivous. (RunkoRYL 2010, luku 412)
työn sisältö
urakkarajat
 
Sopimus
sopimustilanne
urakkamuoto
Viestintä
viestintätavat
kokouskäytännöt
Viranomaisluvat
luvat, ilmoitukset, katselmukset
Organisaatio
vastuuhenkilöt, yhteystiedot
Vastaava mestari
Kohdemestari
Urakoitsijan edustaja
Urakoitsijan työntekijät
 
Viranomaisluvat
luvat, ilmoitukset, katselmukset
Suunnitelmat, aikataulu
työn aikataulu
välitavoitteet
tuotantonopeus ja sen työryhmä
liittyminen muihin töihin
Suunnitelmat, piirustukset
suunnitelma-asiakirjat
työselostus
tuotekohtaiset ohjeet
Suunnitelmat, tuotantosuunnitelmat
työmaan yleiset tuotantosuunnitelmat
aluesuunnitelma
nostosuunnitelma
putoamissuojaussuunnitelma
tulitöiden valvontasuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
 
työmaan työkohtaiset tuotantosuunnitelmat
tehtäväsuunnitelma
asennussuunnitelma
 
laadunvarmistustoimet
projekti-/laatusuunnitelma
laadunvarmistustoimet
laadunvarmistusmatriisi
 
Materiaalit
suunnitelmien mukaiset materiaalit
Käytettävät betoniteräkset ovat Suomessa voimassa olevien kansallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standardien vaatimusten mukaisia. (RunkoRYL2010, luku 412.1)
Käytettävä teräs ei saa olla niin ruostunut, että se heikentää teräksen tartuntaa tai sen muita toiminnallisia ominaisuuksia. Terästen ruostumista arvioidaan Tiehallinnon ohjeen mukaan. Teräksen halkaisija saa pienentyä enintään 2,5 % ruostumisen takia. (RunkoRYL2010, luku 412.1)
Ruostumattomat teräkset ovat tyyppihyväksyttyjä. Niiden suunnittelussa käytettävistä arvoista on betoninormikortti. (RunkoRYL2010, luku 412.1)
Teräskuiduilla on voimassa oleva varmennettu käyttöseloste. (RunkoRYL2010, luku 412.1)
terästen laatuasiakirjat
raudoitteet
 
suunnitelmien mukaiset tarvikkeet
Raudoituksen muhvijatkoksilla on voimassa oleva varmennettu käyttöseloste. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
Kuormia siirtävillä metalliosilla on voimassa oleva varmennettu käyttöseloste. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
Ellei metalliosia valmistava tehdas ole valvotun laadunvalvonnan alainen, se esittää pyydettäessä kirjallisen selvityksen tuotantotekniikastaan ja laadunvalvonnastaan. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
sidelangat
tuet
välikkeet
 
asukasmuutokset
Kalusto
koneet
kalusto
raudoituskalusto
hitsauskalusto
siirtokalusto
käyttöönottotarkastukset
 
työvälineet
Olosuhteet
sääolosuhteet
vesi
sähkö
valaistus
siivous
pinnan suojaus
kohteen rauhoitus - työn jälkeen
Logistiikka
siirrot, nostot
Näkö- tai radioyhteys
 
kulkureitit
toimitukset, materiaalit
vastaanotto, materiaalit
Vastaanottotarkastukset
 
varastointi, materiaalit
varastointi, kalusto & yms.
Työturvallisuus
perehdytys
opastus ja ohjeet
henkilökohtaiset suojaimet
ensiapu työmaalla
putoamissuojaus
kaiteet
aukot
telineet
työtasot
 
tulityöt
tulityöluvat
tulityövartiointi
hitsaajien pätevyysvaatimukset
alkusammutuskalusto
 
erityistä huomioitavaa työmaalla
raudoitusasema
sääsuojat
 
käyttöturvallisuustiedotteet
Edeltävät työvaiheet
edeltävät työvaiheet valmiit
Mesta
valmis mestan vastaaottoon
tilan rauhoitus
nostoalue
 
työnaikainen/-jälkeinen suojaus
sääsuojat
 
Ympäristö
jätteiden käsittely
jätteiden lajittelu
Työntekijät
riittävät resurssit
ammattitaito
raudoittajan pätevyys
tulitöiden pätevyys
Teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymän tarkastajan kirjallinen todistus. Hitsaajan pätevyyden toteaminen. (RTL2014, luku 41)
 
Laatuvaatimukset, alusta
alustan puhtaus
varaukset
kotelot
läpiviennit
putkitukset
mittaukset
merkinnät
välikkeet
Raudoitusta tukevien välikkeiden tulee olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne eivät heikennä rakenteen ominaisuuksia. (RunkoRYL2010, luku 412.3)
 
irrotusaineet levitetty
Laatuvaatimukset, työn toteutus
sidonta
Raudoitteet suunnitellaan ja valmistetaan siten, että niille asetetut mitta-, mittapoikkeama- ja raudoitteiden asemavaatimukset saavutetaan suunnitelma-asiakirjojen ja standardin SFS-EN 13670 mukaisesti. (RunkoRYL2010, luku 412.4)
Hitsiliitokset tehdään ammattitaitoisia työntekijöitä käyttäen. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
 
tuenta
taivutukset
terästen päiden suojaaminen
raudoitustarkastus
jälkijännitys
pöytäkirja, punosten katkaisu, paikkaus/punosten päät
 
Betonipeite 
rasitusluokat
Raudoitteiden betonipeitteen nimellispaksuus toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan siten, että myös työteräkset täyttävät ympäristön rasitusluokan mukaisen betonipeitteen vähimmäisarvon. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
Ohje: Nimellisarvo on vähimmäisarvo lisättynä mittapoikkeamalla. Nimellisarvo on raudoituksen todellinen sijainti, jota käytetään lujuuslaskelmissa. Vähimmäisarvon on aina täytyttävä valmiissa rakenteessa. Mittapoikkeama on normaalisti ± 10 mm. (RunkoRYL2010, luku 412.2)
Rasitusluokat ympäristöolosuhteiden mukaisesti. (by 50, taulukko 3.1)
Luokka X0: Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä.
Luokat XC1, XC2, XC3 ja XC4: Karbonatisoitumisen vaikutuksesta aiheutuva korroosio.
Luokat XD1, XD2 ja XD3: Muu kuin meriveden lorodien aiheuttama korroosio.
Luokat XS1, XS2 ja XS3: Meriveden kloridien aiheuttama korroosio.
Luokat XF1, XF2, XF3 ja XF4: Jäätymis-/sulamisrasitus jäänsulatusaineilla ta ilman niitä.
Luokat XA1, XA2 ja XA3: Kemiallinen rasitus.
 
X0
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa X0. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 10 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 10 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 10 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 10 mm
 
XC1
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XC1. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 20 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 10 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 20 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 10 mm
 
XC2
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XC2. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 30 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 20 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 35 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 25 mm
 
XC3
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XC3, XC4. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 35 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 25 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 40 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 30 mm
 
XS1, XD1
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XS1, XD1. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 40 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 30 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 45 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 35 mm
 
XS2, XD2
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XS2, XD2. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 45 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 35 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 50 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 40 mm
 
XS3, XD3
Betonipeitteen vähimmäisarvo rasitusluokassa XS3, XD3. (by 50, taulukko 2.17)
50 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 50 mm
50 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 40 mm
100 vuoden käyttöiällä, korroosioherkkä: 55 mm
100 vuoden käyttöiällä, muu raudoitus: 45 mm
 
Laatuvaatimukset, mittatarkkuus ja ulkonäkö
Mittapoikkeamat 
rakenne ≤ 200 mm
Pääraudoituksen ja rakenteen koon mittapoikkeamat, rakenteen koko ≤ 200 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittapoikkeama (rakenneluokka 1): 5 mm
Mittapoikkeama (rakenneluokka 2): 10 mm
 
rakenne = 200…500 mm
Pääraudoituksen ja rakenteen koon mittapoikkeamat, rakenteen koko 200..500 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittapoikkeama (rakenneluokka 1): 10 mm
Mittapoikkeama (rakenneluokka 2): 20 mm
 
rakenne = 501…2000 mm
Pääraudoituksen ja rakenteen koon mittapoikkeamat, rakenteen koko 501…2000 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittapoikkeama (rakenneluokka 1): 20 mm
Mittapoikkeama (rakenneluokka 2): 30 mm
 
rakenne > 2000 mm
Pääraudoituksen ja rakenteen koon mittapoikkeamat, rakenteen koko > 2000 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittapoikkeama (rakenneluokka 1): 30 mm
Mittapoikkeama (rakenneluokka 2): 50 mm
 
Mittatoleranssit 
L < 500 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, raudoitteen mitat L < 500 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): ± 10 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): ± 5 mm
 
L = 500…1000 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, raudoitteen mitat L = 500…1000 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): ± 15 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): ± 10 mm
 
L = 1000…2000 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, raudoitteen mitat L = 1000...2000 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): ± 20 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): ± 15 mm
 
L > 2000 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, raudoitteen mitat L > 2000 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): ± 30 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): ± 20 mm
 
ø ≤ 16 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, ankkurointi-, jatkos-, tartuntapituudet ø ≤ 16 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): - 20 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): - 20 mm
 
ø > 16 mm
Raudoituksen mittatoleranssit, ankkurointi-, jatkos-, tartuntapituudet ø > 16 mm. (RakMK B4, taulukko 4.2)
Mittatarkkuusvaatimus (normaaliluokka): - 40 mm
Mittatarkkuusvaatimus (erikoisluokka): - 40 mm
 
 
raudoitteiden sijainnit
raudoitteiden suojaetäisyydet
jatkokset
Limijatkos = Tangot asetetaan vierekkäin ja sidotaan jatkospituuden verran toisiinsa kiinni. Vierekkäisiä tankoja ei jatketa samalta kohdalta.
Hitsijatkos = Tangot hitsataan toisiinsa kiinni. Liitos vaatii hitsattavaa laatua olevat tangot.
Muhvijatkos = Tankojen päihin tehdään kierteet. Tangot kierretään muhviin, jossa on kartiomainen sisäkierre.
 
tarkastukset
Raudoitus on asennettu siten, että tehollista korkeutta ja betonipeitettä koskevat vaatimukset täyttyvät. (RunkoRYL2010, luku 412.5)
Betoniteräs tarkastetaan ja testataan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyllä tavalla. (RunkoRYL2010, luku 412.6)
Raudoitus tarkastetaan ennen valua. Tarkastuksesta tehdään merkintä esimerkiksi betonointipöytäkirjaan. (RunkoRYL2010, luku 412.6)
Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin. (RunkoRYL2010, luku 412.6)
 
Käyttö ja huolto
hoito-ohjeiden luovutus