”Tää on ollut meille kyllä tosi tuskasta…” Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista

Toiminnan kehittäminen rakennusalalla vaatii vahvaa johtamista. Muutoksen läpivieminen edellyttää muutostarpeen ymmärtämistä ja eri osapuolten sitouttamista muutosprosessiin. Muutos on pitkä prosessi, joka vaatii aikaa, resursseja, tukea, koulutusta ja ohjausta erityisesti siinä vaiheessa, kun uudenlaista toimintatapaa viedään käytännön hankkeisiin.

Kaksi vuotta kestäneeseen Suunnittelun- ja tuotannonohjauksen uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen –hankkeeseen osallistui viisi rakennusalan yritystä sekä iso joukko näiden työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Kukin mukana olevista yrityksistä valitsi menetelmän, jonka halusivat ottaa käyttöön omassa organisaatiossaan. Käyttöönotettavia menetelmiä olivat mm. Last Planner -menetelmä, solmutyöskentely ja reseptityöskentely. Näillä menetelmillä pyrittiin ratkaisemaan rakennushankkeiden tuottavuus- ja yhteistyöongelmia.

– Miten saadaan suunnitteluryhmä toimimaan yhdessä? Jokainen tietää kyllä oman roolinsa. Mutta miten pelataan yhteen, se ei olekaan niin selkeää. Yritysedustaja

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmät perustuivat ekspansiivisen oppimisen teoriaan ja kehittävän työntutkimuksen menetelmään. Muutoshankkeiden eteneminen on kuvattu tutkimuksessa mikrosykleinä. Nämä osoittavat, kuinka muutosprosessi etenee, katkeilee ja välillä palaa alkuun jatkuakseen taas kohti tavoiteltua päämäärää.

Tutkijat seurasivat muutoshankkeiden etenemistä ja tukivat niitä mm. kouluttamalla uusia menetelmiä. Osa yrityksistä ehti hankkeen aikana vakiinnuttaa valitsemansa menetelmän osaksi yrityksen toimintaa. Osalla vakiinnuttaminen jäi suunnitteluasteelle. Osa joutui palaamaan muutosprosessin alkuun pohtimaan sitä, miksi uudet menetelmät aiheuttavat vastarintaa työntekijöiden keskuudessa. Yhteistä kaikille hankkeille oli, että valitut menetelmät koettiin organisaatioissa erittäin hyödyllisiksi. Haasteita sen sijaan löytyi prosessista, jolla menetelmiä otettiin käyttöön. Haasteet liittyivät mm. muutoksen johtajuuteen, viestintään, kehitysresurssien vähäisyyteen sekä menetelmien vaatimaan tukeen.

Hankkeen tuloksista on julkaistu raportti ”Tämä on ollut meille kyllä tosi tuskasta… Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista”. Raportti kuvaa narratiivisesti kunkin mukana olleen organisaation haasteita ja onnistumisia. Näistä kokemuksista voi oppia ja niistä voi ammentaa apua uusien muutoshankkeiden suunnitteluun. Raportti on saatavissa osoitteessa link.mittaviiva.fi/kohtiparempaa.

Tämä auttaa meitä. Me ollaan oltu vähän tietämättömiä, ymmärtämättömiä ja osaamattomia. Se on pakko tunnustaa. Myös vähän liian innokkaita.

Yritysedustaja

Suunnittelun- ja tuotannonohjauksen uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen -projekti toteutettiin vuosina 2016-2018. Sen rahoittajina olivat Työsuojelurahasto ja mukana olleet yritykset. Tutkimustyöstä vastasi Mittaviiva Oy.

Lisätietoja:

  • Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy
  • Tarja Mäki, Mittaviiva Oy
  • etunimi.sukunimi@mittaviiva.fi

Loppuraportti

Mäki, Kerosuo & Koskenvesa (2018). Tämä on ollut meille kyllä tosi tuskasta… Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista. Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 115430. Loppuraportti. ISBN 978-952-94-0273-1 (sid.)

Comments are closed.