Vertaisoppiminen osaamisen ja toiminnan kehittäjänä

Rakennusalan oppimismallit perustuvat vahvasti kouluopetukseen, kursseihin ja erilaisiin tutkintoihin. Niissä osaamisen kehittäminen tapahtuu pitkälle työpaikan ulkopuolella, ja oppijalle on usein haasteellista siirtää osaamistaan omaan työhönsä ja työympäristöönsä.

Rinnalla toimii edelleen toki vahva mestari-kisälli-oppimisen eetos. Uudet työntekijät seuraavat kokeneempien työskentelyä ja oppivat näin työpaikan toimintakulttuuria ja tapoja. Mestari-kisälli-oppiminen jää kuitenkin valitettavan usein sattumanvaraiseksi. Osaaminen riippuu siitä kenen kanssa ja millaisissa olosuhteissa uusi työntekijä työskentelee.

Vertaisoppiminen ottaa paljon vaikutteita mestari-kisälli-kulttuurista. Sillä tarkoitetaan työntekijältä toiselle osaamisen siirtämistä ja kehittämistä. Siinä korostuvat työpaikalla oppimisen lisäksi oppimisen suunnitelmallisuus, tuki ja selkeät tavoitteet. Osaamisen kehittäminen tehdään näkyväksi, jolloin sitä voidaan paremmin tukea ja sen vaikutuksia arvioida. Osaamisen jakajana voi olla myös muut kuin kokeneemmat työntekijät. Osaamista voidaan siirtää vertaiselta kollegalta toiselle tai nuorelta kesätyöntekijältä konkarille.

Nyt käynnistyvä hanke selvittää, millaisia osaamistarpeita yrityksillä on, mitä osaamista vertaisoppimisella voidaan siirtää sekä millaisia järjestelyjä ja tukea tämä organisaatioilta vaatii. Mukana on seitsemän yritystä: Skanska Talonrakennus Oy, Lainio-Laivoranta Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Rakennusliike V. Mättölä Oy, R4 Oy, Ideastructura Oy ja Lehto Group Oyj.

Jokainen yritys aloittaa hankkeen pohtimalla omalta kohdaltaan osaamistarpeita vertaisoppimisen näkökulmasta. Lisäksi pohditaan sitä, ketkä voisivat toimia osaamisen siirtäjinä tai kehittäjinä ja ketkä olisivat ensimmäisiä oppijoita. Hankkeen edetessä kullekin yritykselle luodaan oma vertaisoppimisen malli, jonka tavoitteena on tukea pitkäjänteisesti osaamisen kehittämistä yrityksissä.

Tutkimuksesta vastaavat Mittaviiva Oy:sta Tarja Mäki ja Anssi Koskenvesa. Tukea hankkeen toteutukseen saadaan Helsingin yliopiston dosentilta Hannele Kerosuolta. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto sekä kaikki mukana olevat yritykset.

Hankkeen etenemistä voi seurata tässä blogi-sarjassa. Tulokset ovat julkisia ja niistä tullaan esittelemään loppuraportissa ja -seminaarissa vuoden 2022 joulukuussa. Lisätietoa hankkeen toteutuksesta saa allekirjoittaneilta (etunimi.sukunimi@mittaviiva.fi)

Tarja Mäki & Anssi Koskenvesa

Comments are closed.