Mittaviiva koordinoi Infra-alan urakoitsijoiden happotestejä Ihku-laskentapalvelulle

Mittaviiva Oy on yksi Ihku-allianssin palveluntuottajista. Ihku-allianssi kehittää ja ylläpitää infra-alan kustannuslaskentajärjestelmää (Ihku-laskentapalvelua) ja siihen liittyvää panospohjaista rakennusosakirjastoa.

Ihku-allianssi muodosti keväällä 2020 INFRA ry:n kanssa urakoitsijoiden ja Ihku-allianssin edustajista koostuvan INFRA ry:n Ihku-urakoitsijaryhmän, jonka toimintaa Mittaviiva Oy:n Aki Peltola koordinoi. Ryhmän tavoitteena on tuoda urakoitsijoiden näkökulmaa mukaan Ihku-laskentapalvelun kehitystyöhön, erityisesti rakennusosien mallintamiseen. Urakoitsijaryhmän yritysten asiantuntijat ovatkin ansiokkaasti arvioineet Ihku-laskentapalvelun rakennusosakirjastoon mallinnettuja rakennusosia. Urakoitsijoita ja Ihku-allianssia yhdistää etenkin tarve kehittää tilaajien kustannusarviosta entistä luotettavampia ja läpinäkyvämpiä. Mitä tarkempia tilaajien kustannusarviot ovat kilpailutusvaiheessa sitä varmemmin kilpailutus onnistuu ja hankkeet etenevät toteutukseen. Tällöin hankintaa ei keskeydy siitä syystä, että kustannusarviot ovat liian pieniä verrattuna urakoitsijoiden tarjouksiin.

Yhden urakoitsijan ehdotuksen pohjalta päätimme tehdä Ihku-laskentapalvelulle niin sanotut urakoitsijoiden happotestit, joissa urakoitsijoiden asiantuntijat laskivat aiemmin laskemiaan hankkeita Ihku-laskentapalvelulla. Happotestien tarkoituksena oli testata erityisesti Ihku-laskentapalvelun laskentatulosten luotettavuutta ja tunnistaa rakennusosakirjaston kehityskohteita. Laskennoissa hyödynnettiin urakoitsijoiden omia määräluetteloita ja oletuksia (esim. kuljetusmatkat), mutta hinnoittelussa käytettiin ainoastaan Ihku-laskentapalvelua ja sen rakennusosakirjastoa.

”Olemme aiemmin tehneet paljon ns. hanketestauslaskentaa, jossa laskennan sisältö on perustunut pääosin suunnittelijoiden määrätietoihin ja oletuksiin esimerkiksi kuljetusmatkoista. Hanketestauslaskennassa vertailemme kuinka lähelle pääsemme urakoitsijoiden tarjouksia”, kertoo Ihku-allianssin kustannuslaskentatiimin vetäjä Aki Peltola Mittaviiva Oy:stä.

Happotestejä on toistaiseksi tehty kolmen urakoitsijan toimesta viidelle erilaiselle infrahankkeelle. Urakoitsijat saivat noin tunnin kestävän perehdytyksen Ihku-laskentapalvelun käyttöön ja sen jälkeen laskivat hankkeen Ihkulla. Urakoitsijat kokivat laskentapalvelun helppokäyttöisenä. Ihku-laskentapalvelu antoi kaikissa lasketuissa hankkeissa samankaltaisia lopputuloksia kuin urakoitsijoiden aiemmat tarjouslaskelmat. Laskennoissa kuitenkin havaittiin, että joitakin rakennusosia ja materiaalivaihtoehtoja tulisi vielä lisätä rakennusosakirjastoon (esim. ison katupuun poistaminen, kiinalainen graniittilaatta). Happotestit osoittautuivat odotettuakin hyödyllisemmiksi ja niissä esiin nousseita kehitystarpeita onkin jo toteutettu rakennusosakirjastoon. Happotestejä tullaan tekemään lisää tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja: aki.peltola@mittaviiva.fi

 

Aki Peltola

Comments are closed.